Psychodiagnostiek

Met een psychodiagnostisch onderzoek wordt zicht verkregen op de aard van de problematiek van een kind of jongere.

Aan de hand van de informatie die verkregen is in de intake (aanmeldingsgesprekken) met ouders en kind, eventueel aangevuld met informatie van school, worden vragen voor het onderzoek geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met ouders. De vragen kunnen gaan over het cognitieve, het sociale en het emotionele functioneren van het kind en over de beleving van de relatie met de gezinsleden. Met behulp van testen en door middel van observatie van het gedrag worden de vragen beantwoord.

De uitkomsten van het psychodiagnostisch onderzoek worden beschreven in een verslag. In het verslag worden ook adviezen gegeven voor behandeling van de problemen.

De uitkomsten worden besproken met de ouders en met het kind of de jongere. Desgewenst wordt er in samenwerking met ouders informatie overgedragen aan school.